Переезд для владельца Blue Card в другую страну (Польша)

Добрый день, подскажите, кто читал в законодательстве Польши, что нужно для подачи на новую голубую карту если уже есть голубая карта (Болгарская).
Что нужно потребовать от новой компании.
Или можно поехать просто по безвизу и решить все на месте (квартира, освядчение и т.д.)
Стоит ли делать визу польскую рабочую?

👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Art. 127. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
1) cudzoziemiec:
a) zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,
b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
2) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
3) roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120).
Art. 129. Przepisu art. 127 pkt 2 nie stosuje się, gdy:
1) zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
24) wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji — wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem;
25) wyższe kwalifikacje zawodowe — kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).
Art. 211. 1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.
Art. 212. 1. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 211 ust. 1, zalicza się:
1) łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

Вот выдержки из закона.

что нужно для подачи на новую голубую карту если уже есть голубая карта (Болгарская).

Всё тоже самое, как если-бы и не было болгарской.

Стоит ли делать визу польскую рабочую?

Стоит т.к. дела по ВНЖ ведут от 3-х месяцев, иногда и 12+.
Всё время сидеть в Польше — скучно, а безвиз исчерпан.

Что нужно потребовать от новой компании.

1. Контракт на 1 год+ на ЗП от 7000+ брутто (или около того).
2. Тест рынка труда (скорее всего не нужен будет т.к. для IT отменили)
3. Заполненное приложение № 1
4. Опционально, разрешение на работу (зезволение или освядчение), если хотите приступать к работе ASAP

А от вас:
1. Документы на жилье
2. Мед. страховка (если уже работаете — выписку о регистрации в ZUS + платежи (сколько есть)).
3. Свидетельство о браке, рождении
4. Подтверждение высших проф. квалификаций (профильный диплом ИЛИ диплом и опыт работы ИЛИ опыт работы) необходимых для этой работы.
5. Переводы ваших документов на польский язык, выполненные в консульстве или у присяжного переводчика (можно сделать только в Польше).

просто при подаче анкеты на новую карту, укажите стаж пребывания в ЕС и наличие синей карты.
Документы понадобятся для те же, что и при первой подаче: переводы дипломов на польский и/или подтверждене стажа.
Вьехать по безвизу Вы можете, но понадобится разрешение на работу.
Сколько Вы проработали по синей карте в Болгарии?

Я проработал 14 месяцев и по факту у меня это уже вторая карта и второе разрешение за прибывание в Болгарии.
— Первый был на 12 мес.
— Второй на 2 года

Вам просто зачтется этот стаж, когда будете подаватьсz на резидента ЕС.
Сейчас пакет документов не поменяется (ИМХО).
Разрешение на работу (освядчение на 6 мес) таки работодателю будет нужно сделать.
Но да, можно въехать по безвизу и искать работу на месте.
Единственный момент — по истечении срока безвиза Вы не сможете вернуться в Польшу, если решите на выходные смотаться домой. Поэтому хорошо бы все таки оформить рабочую визу, когда найдете работодателя.

Разрешение на работу (освядчение на 6 мес) таки работодателю будет нужно сделать.

Это только в случае, если хочется начать работать вот сразу сразу.

Никто не запрещает приехать, податься и уехать, а вернуться как будет готово.

Стаж голубой карты, который может переносится между странами, должен быть от 18 мес

Польша засчитывает пребывания и меньше чем 18 месяцев.

Підписатись на коментарі