Отмена банковской тайны

Всем привет! Кто ещё не в курсе «приятной» новости — про полную отмену банковской тайны для налоговой инспекции, а также правоохранительных органов, делюсь этой «приятной» новостью — предупреждён, значит вооружён.

Ранее эти данные можно было получить только по решению суда.

Изменения внесены ст.61 Закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонуванн...» .

Теперь, ст.62 Закона «Про банки і банківську діяльність» так:

Стаття 62. Порядок розкриття банками банківської таємниці

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;

2) за рішенням суду;

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, — на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи — підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику:

а) на його запит щодо наявності банківських рахунків;

б) у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України;

в) на його запит щодо дотримання резидентами встановлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;

5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит у випадках, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям — на їхні запити з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», — щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи — підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;

7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок;

8) іншим банкам — на їхні запити у випадках, передбачених цим Законом та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

9) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат — на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу;

10) особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) у відповідному розпорядженні банку, у разі смерті такого власника рахунку (вкладу) — на їхній запит щодо наявності рахунків (вкладів) померлого власника та залишку коштів на рахунках (вкладах);

11) державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) — на їхні запити щодо наявності рахунків (вкладів) та залишку коштів на рахунках (вкладах) померлих власників цих рахунків та/або щодо залишку коштів, які належать померлим фізичним особам та зберігаються на будь-яких рахунках у банках, та/або щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку як заклад, щодо наявності індивідуального банківського сейфа та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання (ескроу) та грошових коштів на цих рахунках, призначених для перерахування померлим бенефіціарам.

Вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України.

Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або для надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, в Україні або за кордоном.

Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам та Національному банку України в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій, а також при здійсненні валютного нагляду, у тому числі в разі запровадження Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції».

Банк має право розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, особі (у тому числі уповноваженій діяти від імені держави), на користь якої відчужуються активи та зобов’язання банку при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, або під час здійснення процедури ліквідації.

Положення частини другої цієї статті не поширюються на випадки надання банками інформації:

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, — у випадках, передбачених законом;

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, — про відкриття та закриття рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового кодексу України, а також щодо виявлених фактів володіння фізичною (юридичною) особою — резидентом України часткою в іноземній юридичній особі відповідно до статті 39-2 Податкового кодексу України;

органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям — про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб відповідно до статті 9 Закону України «Про виконавче провадження»;

Рахунковій палаті та Національному агентству з питань запобігання корупції — про відкриття та закриття рахунків політичних партій, місцевих організацій політичних партій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, відповідно до статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Державний банк надає інформацію, що становить банківську таємницю, членам наглядової ради такого державного банку, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, в обсязі, необхідному для здійснення моніторингу діяльності державного банку та стану виконання стратегії розвитку державного банку.

В связи с данными изменениями, настоятельно рекомендую:

  • Внимательно отнестись ко всем своим открытым счетам в банках и целесообразности их использования;
  • Тем, кто занимался предпринимательской деятельностью без открытия ФЛП — легализовать свои доходы — зарегистрировать ФЛП для своей деятельности;
  • При желании, открыть счет в иностранном банке. (В соответствии с п.4 ст.3 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції»..

CEO Компании IT Accounting — Наталия Лозко

Бухгалтерское, юридическое сопровождение Вашего бизнеса -

+38 097 0 900 300 (Viber, Telegram) itaccounting.com.ua

👍ПодобаєтьсяСподобалось10
До обраногоВ обраному10
LinkedIn

Найкращі коментарі пропустити

Робите, блін, прозорість — так робіть її нормально! Якщо якийсь майор Іванов цікавиться моїми рахунками БЕЗ відкритого кримінального провадження чи рішення суду — будь ласка, повідомте мене про цю його дію негайно. Прозорість має бути в обидва боки.

якщо комусь цікаво в чому проблема — це дуже небезпечно. Вже не один випадок був коли знайомих грабували після операцій з банківськими рахунками. Банки і люди різні а результат один: зняття суми в банку для переказу на інший рахунок, або на ремонт = пограбування дому через 1-2 дні. В поліції результау 0, ну це очевидно. Це не жарти, всі операції і рахунки мають бути закритими, ніяких звітів без судових постанов не має бути. Весь доступ до фінансових даних має проходити аудит, і якщо будь-який зв’язок між злочинами і перевіркою рахунків — має за фактом відкриватись провадження на перевіряючого.

Очень печальная новость.
Учитывая все возрастающий поток инцидентов, где в криминале в виде вымогательства и так далее участвуют именно сотрудники соловых структур ... есть о чем подумать

Відкрита база ФОП + доступ до банківських рахунків = закриття ФОП + винагорода в конвертах

Это еще че, тут недавно разрешили ЧАСТНЫМ исполнительным службам блокировать ВСЕ счета по подаче коллекторов. Тоесть можно любому совершенно случайно выбранному человеку сначала нарисовать долг у коллекторов, потом заблокировать счет. И пока суд не докажет, что это ерунда — не разблокирует, полгода легко. Потом — повторить.
Есть знакомая, у которой заблокировали все счета, включая пенсионный(которые запрещено блокировать той же постановой, но всем пофигу).
Естественно, исполнительная служба за ошибку как обычно не несет ответственности никакой.

Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Не могу оставить отзыв в ITAccounting из-за неподтвержденного профиля, поэтому напишу тут.
Хочу выразить благодарность Наталье за помощь в открытии/ведении ФОП и консультацию по всем сопутствующим вопросам. Всем советую!

Благодарю! Всегда рада помочь! )

Разъяснения: НБУ изменил правила предоставления банковской тайны — zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#n59

@Nataliia Всё бы хорошо, только кто вам в Европе счет СПД откроет? Банки стоят на стороне государства с позицией — а чего это мы вам будем открывать счета, когда налоги вы платите не в Европе, а в Украине? Сейчас тенденция на закрытия бизнес счетов даже экспатам, которые живут по ВНЖ/ПМЖ и ведут бизнес в Европе. Мотивируют директивой ЕС по противодействию коррупции и отмыванию денег. Всех граждан из пост-советского пространства берут на карандаш. Говорю по опыту в Словении. Обычно приглашают обновить данные, потом присылают уведомление о закрытии счета и дают 15 дней на то, чтобы забрали свои деньги. В итоге люди не могут открыть счет в другом банке, заплатить себе зарплату, оплатить налоги, продлить документы (ВНЖ) и т.д. Спасает открытие счета в онлайн банках типа Revolut, N26 и тп. А в них вам счета не открыть в случае отсутствия вида на жительство (ВНЖ/ПМЖ).

Добрый день, Павел!

Говорю по опыту в Словении.

Благодарю за Ваш отзыв по опыту в этой стране. На самом деле условия и подход очень разные в разных странах. Счета открываются и остаются открытыми без проблем. Важно знать нюансы оформления этих счетов.

Она волатильна слишком. А так сберегай в чём хочешь, пока ты не потратишь туеву хучу денег тебя государство за жопу никак не возьмёт. Кто знает, что они лежат где-то там?

Стейблкоины не волатильны, а стейкинг даёт сейчас проценты намного больше, чем банковский депозит

Как в условиях свободного рынка можно обеспечить стабильность цены на что либо, коин, метал, тюльпан, любой товар?

Сделав это что-то эталоном цены

И как этого добиться? Можно примеры из экономики? Любой, кроме коинов.

В том и фишка, что крипта всерьез обеспокоила власти во всем мире. А пример Сальвадора показал, что «маленькая, но гордая» страна в любой момент может заместить свою национальную/мировую валюту криптой.

И именно поэтому ФРС сейчас опосредованно аккумулирует топовые криптовалюты. С кем договориться не получается (привет Риппл) — тех замучают судебными исками и запретами до того момента, пока ключевые люди не станут договороспособными...

И крипта задаёт сейчас новый путь мировой экономике. Лично мне это очевидно...

«маленькая, но гордая» страна в любой момент может заместить свою национальную/мировую валюту криптой.

У маленькой бомжеватой страны нет своей национальной валюты. Что такое мировая валюта? И в чём замещение если по легенде крипта призвана лишь заменить свифт (просто перзидент не в курсе что у крипты тоже есть комиссия), а зарабатывать заробитчане будут как и раньше в баксах.

А що якщо зберігати в крипті?

Я скептически к крипте отношусь. Оптимальный вариант дописала в тексте. Лучше хранить в иностранной валюте в иностранном банке. Вариантов стран достаточно — на любые требования. Самые оптимальные страны по многим параметрам на данный момент, это Грузия и Кипр. Если интересуют подробности, — обращайтесь — 097 0 900 300.)

С Кипром проблема. Если вы захотите потрм что-то в Европе купить — задолбаетесь убеждать банк в нужной стране что деньги легальные.

Но почему? Если эти доходы можно будет подтвердить соответствующей справкой о доходах. У Вас были такие прецеденты?

Я лично знаю как иностранные банки ( испания/франция) смотрят на деньги из Украины. Кипр и оплата налогов в Украине это вообще шах и мат.
Я бы такого и врагу не пожелал.
Но это мое мнение и мой опыт.

Но это мое мнение и мой опыт.

Благодарю! Реальные отзывы очень ценны. Думаю, с введением CRS эта ситуация изменится и таких историй будет меньше.

Я лично знаю как иностранные банки ( испания/франция) смотрят на деньги из Украины. Кипр и оплата налогов в Украине это вообще шах и мат.

Ну вот разные Пинчуки, Азировы и тд покупают дома в Европе за десятки и сотни миллионов. Деньги там явно из офшоров.

Я лично знаю как иностранные банки ( испания/франция) смотрят на деньги из Украины. Кипр и оплата налогов в Украине это вообще шах и мат.

С евросоюзным (не «северным») Кипром проблем быть не должно. Это для ЕС/запада деньги «белые».

А баблос из укро-банков/с укро-счетов — это совсем другое дело. Для запада/ЕС это деньги «серые», нуждающиеся в документальном подтверждении происхождения.

Складывается впечетление что вы скептически относитесь к крипте потому что вы не можете продать услуг по открытию биткоин счетов, вы просто не нужны в этом сценарии. Что и делает его ещё более привлекательным. Hardware кошелек стоит $50, приложение на телефоне вообще бесплатно. Ваши услуги по открытию счета на Кипре?

Даете какие-то гарантии что не произойдет сценарий а ля Греция 2016? Почему бы об этом не рассказать? В 2016 году Греция конфисковала 1.6 миллиардов евро с 500 тысяч счетов в Греции, просто потому что на них было «многовато денег».

Не совсем поняла вашей агрессии. Если вам нравится держать свой доход в крипте, держите, это ваше право и никто вас не переубеждает. Здесь все высказывают свое мнение.
Да, и если речь зашла о гарантиях, а у вас есть гарантии, что крипта будет стабильна?

Для этого существует USDT

Чем это лучше чем обычный банковский счёт в баксе?

Наверное тем что с него будет сложно тратить деньги — а значит целее будут.

Заменить банковский счёт который условно непубличен, пусть даже о нём знает налоговая, на кошелёк который абсолютно публичен.

Разве здесь обсуждается проблема стоимости открытия счёта или его обслуживания в банке (не важно украинском или зарубежном)?

Самые оптимальные страны по многим параметрам на данный момент, это Грузия и Кипр.

Грузия — это та ещё «Европа». Примерно такая же, как Украина.
А Кипр отличная рекомендация, после того как киприоты в кризис 2008 заморозили банковские счета всем нерезидентам, а потом дали нерезидентaм часть собственности в банках-банкротах, вместо бабла.

Удивлён, что нет рекомендации вложиться в самые надёжные европейские банки Латвии. :)

П.С. Выше чел верно написал — вкладываться в европейские (да и вообще «стран золотого ярда») счета есть смысл, только если сам резидент этой страны.
Вкладываться во всякие помойки типа Грузии, Сейшел и прочих багамских островов — только, если лично друг владельца этого банка (да и то ме гарантия).
Есть ещё варианты Швейцарии/Лихтенштайна для нерезидентов — но это не с программистскими доходами/состояниями (даже не с ФААНГовскими)...

П.С. К слову, все счета в западных банках — прозрачны для местных фискалов, без каких-либо решений судов. И уже давным-давно.

Вона віднедавна легалізована

Она и до этого была легальна.

Но ты или вообще ничего не понимаешь в крипте или очередной криптофанатик что часто сопровождается потерей способности реально смотреть на вещи.

1. Хранить можно и в гривне. Разве речь о том что хранение в гривне теперь незаконно?
2. Блокчейн вообще-то публичен, его видит не только налоговая, а кто угодно.

Так какую проблему ты собираешься решать уходом в крипту?

Не пользуйся швыдкогрошами, и не только потому что они могут заблокировать тебе счёт за непогашенный долг.

Выведя деньги в крипту ты лишь усложнись себе жизнь так как вывести их из крипты обратно в ситуации когда у тебя все счета заблокированы швыдкогрошами — некуда. Менять в обменках на наличные это платить большие комиссии чем если выводить напрямую на банковские счета. Плюс далеко не везде это доступно, ведь не будешь всю жизнь сидеть в дефолт-сити и когда-то неприятная ситуация может застать в дороге или зарубежом.

Просто наличка гораздо лучше защитит тебя от этой ситуации.

А если хочется хранить много то как раз зарубежный счёт в банке позволит тебе без проблем продолжать жить в случае если швыдкогроши заблокировали украинские счета. Туда сохранённое в крипте можно вывести если ты хочешь через крипту защищиться от инфляции.

Моё возражение не против крипты как таковой, а против попытки делать из крипты серебряную пулю которой она никак не может стать уже 10 лет.

Крипта — всего лишь инструмент диверсификации, как и нал/металлы/счета в иностранных банках и даже гривна. Что делеть точно нельзя — так это хранить 100% активов в одном виде/валюте/банке.

Крипта — всего лишь инструмент диверсификации, как и нал/металлы/счета в иностранных банках и даже гривна.

100%

Во-первых, по поводу оффшоров, со следующего года начнет работать CRS (Common Reporting Standard) dou.ua/forums/topic/31853 и страны — оффшоры в первых рядах по передаче этой информации. Так что, нет разницы, в какой стране будет открываться счет для получения дохода, эти доходы в любом случае необходимо будет декларировать и платить с этого дохода налоги.
Во-вторых, по поводу подтверждения, подтверждением полученного дохода является Налоговая декларация за соответствующий отчетный период и Договор с заказчиком. Обычно этого достаточно для подтверждения доходов в большинстве банков в мире.

Для этой ситуации пока вижу выход:

Да, все верно. Речь идет о счетах, которые будут открыты для предпринимательской деятельности.

Ну не так страшен CRS пока у него будут self-certification условия. Пишешь левый тин и свободен (шутка). Умнее всех поступил Арбузов (при яныке был такой гопник), он просто оказался очень религиозным и отказался от инн. Что и советую всем сделать.

Это еще че, тут недавно разрешили ЧАСТНЫМ исполнительным службам блокировать ВСЕ счета по подаче коллекторов. Тоесть можно любому совершенно случайно выбранному человеку сначала нарисовать долг у коллекторов, потом заблокировать счет. И пока суд не докажет, что это ерунда — не разблокирует, полгода легко. Потом — повторить.
Есть знакомая, у которой заблокировали все счета, включая пенсионный(которые запрещено блокировать той же постановой, но всем пофигу).
Естественно, исполнительная служба за ошибку как обычно не несет ответственности никакой.

Та нам то не сильно плохо, просто не хранить деньги на ФОП.
А вот шо делать пенсионерам, когда им единственный счет блокируют — хз.

Я узнал когда мне сказала знакомая, она инвалид по раку и получает пенсию по инвалидности. Ей просто написали −60тыс на всех счетах во всех банках. К инициативе подключены все основные банки и достаточно одного письма чтоб вам так сделали.
Раньше было когда подаешь в суд, и конкретно надо было обвинителю писать что блокируется.
Сейчас судебного решения нет, есть желание коллекторов взыскать долги от 2006го года(4тыс) с процентами и пенями, несмотря на срок исковой давности. Которые перепродавали раз 10. И усе, ховайся. Причем коллекторы в суд вообще не хотят подавать, им неинтересно.
Причем заблокировали БЕЗ срока на который блок(тоже запрещено, но всем пофигу).

А никак. Лучше сразу пойти прогуляться у ближайшей синагоги или мечети :-)

Если я все правильно понимаю, то для исполнительного производства по прежнему нужно решение суда. Если они начали его без решения суда — это нарушение закона.

+ там нужно уведомить должника об этом решении суда
Если не уведомили, то восстанавливается срок подачи апелляции этого решения. Ну при условии что решение суда было.

Если нет, то это просто безпредел от начала и до конца. Имеет смысл поговорить с юристами. И подать в суд на исполнителей.

+ Посмотреть куда на них можно жалобу жалобу подать.

+ В соц сетях распространить. И банки тоже виноваты. Тупо все не должны блокировать. Если не указана сумма или срок — до свиданья. Ну в теории.

Для блокировки — НЕ надо никакое решение суда.
А уведомление у нас еще в прошлом году приняли — можно не слать, ибо нет денег на почту.
С юристами поговорили, они все по разному поговорили. В суд подали. Случай не единственный. Жалобу можно подать начальнику, начальник говорит что все ок.
Погуглите, уже полно таких случаев.

Так а в конкретном случае про который Вы говорите, суд был и просто не уведомили?

Или не было суда? Если нет, то как они начали исполнительное делопроизводство?

Можно в интернете посмотреть в реестре должников, erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Если я все правильно понимаю, там показывается список судебных решений по долгам.

В то что исполнитель может просто наклацать по безпределу заявку на арест всех счетов я верю

А с банками говорили?

А если счета в банках закрыть?
В теории вроде как должны вернуть деньги.

Так в том то и дело, что одним письмом все банки извещаются.
Банки говорят — общайтесь с исполнителем. Он говорит — общайтесь с коллекторами.
Неофициально банки говорят, что новые счета тоже уйдут на −60 тысяч.
Они же по факту активные, пенсия приходит к примеру. Просто стоит как будто невыплаченный кредит на 60тыс.

Там загвоздка в первом пункте:

Исполнитель (государственный или частный) с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника.

Для начала исполнительного производства нужно все таки решение суда.

Если суд был, но о нем не уведомили — можно апелляцию подать. Но счета скорее всего будут арестованы.

Если суда не было — то вопрос что заполнено в заявке на арест. Липовые данные судебного решения / исполнительное дело на основе липовых данных — это подлог.

Если ничего не заполнено, то злоупотребление/мошенничество со стороны исполнителя. + Банк тоже несет ответственность за то что решил выполнить неправильно заполненную заявку. Т.е. на банк тоже можно в суд подать. Или предварительно поговорить с менеджером. Если не сработало — послать досудебную заявку-претензию на юр адрес банка.

Не нужно. Раньше было нужно, теперь — нет.
Если исполнителю предоставленны документы о долге, он может на свий россуд принять решение и его выполнить.
Ну блин, по факту так оно работает. Без суда. С июля этого года пошло в жизнь.
Исполнителю коллекторы говорят — будет суд, блокируйте. И с новыми правками исполнитель может сказать «да верю, блокируем». а в суд никто подавать вообще не собирается.

Ох, жесть

Вот это идиоты

Если исполнителю предоставленны документы о долге, он может на свий россуд принять решение и его выполнить.

Это через исполнительную надпись нотариуса, верно?

Та вроде нет. Просто показывают исполнителю(частному) доки что был вот кредит и вот столько долга и усе. В данном случае счета в минусе и заблокировано право передачи имущества(из которого только земляной пай в селе).
Но я уже стер эту переписку.

Так а как. Наличкой пенсии в Украине уже не платят, если вы не вкурсе. Укрпошта уже тоже банк

Почта выплачивает до сих пор, хотя хотят отменить с 2022

Нет, это исполнительная надпись нотариуса (альтернатива решению суда). Тоже уже наслышан среди знакомых было несколько случаев. Исполнитель не может заблокировать без одного из следующих документов: решение суда, постановления прокураторы или СБУ (финансирование терроризма), исполнительная надпись нотариуса.

Друзья! Учитывая волнения на эту тему, дополнили тему абзацем — вариантом решения данного вопроса, для тех кто хочет расширить свой бизнес.

Я зацікавлений, можливо скористаюсь, є список країн в яких відкриваєте?

В вопросе выбора страны для открытия счетов необходимо учитывать много нюансов. Напишите нам в telegram, viber — 097 0 900 300, все подробности расскажем.

а счет payoneer входит в этот список? насколько велик шанс попасть под мониторинг, получая платежи на пейонир и снимая в банкомате (ни разу не перечисляя на счета укр банков)?

Нет, не входит если вы не отправляете на банк.

Счета на Payoneer приравниваются к счетам иностранного банка, и когда США присоединится к CRS (Common Reporting Standard), то данные по этим счетам также будут передаваться. Поэтому настоятельно рекомендую эти данные также декларировать и оплачивать по этому доходу налог, так как при запуске обмена информацией, данные будут передаваться за предыдущий год.

Ну да ну да
А потом будет доказывать налоговой, что у вас были эти деньги.
в США пока нет предпосылок для подписания. internationalwealth.info/...​it-necessary-to-join-crs

Что Вы имеете ввиду доказывать? В функционале Payoneer есть возможность сформировать выписку по счету с печатью, также как и в любом банке.

в США пока нет предпосылок для подписания.

Да, США в последних рядах к подписанию CRS, но Вы же понимаете, что рано или поздно они должны будут это сделать.

спд не имеет права получать деньги на иностранный счет а платить налоги в Украине.
Или что-то уже изменилось ?

Имеют право.
п.4 ст.3 ЗУ Про валюту і валютні операції zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text .
Раньше на открытие счета в иностранных юрисдикциях необходима была лицензия. Сейчас все упростили, так как будет обмен налоговой информацией между странами и запрещать открывать счета в иностранных банках нет смысла.

Но СПД имеет право получать деньги на счёт в Украине, оплачивать все соответствующие налоги и сборы и переводить остаток на счёт физлица. Физлицо же имеет право как открывать счета в иностранных банках, так и переводить туда деньги в рамках е-лимита (на данный момент 200 000 евро в год). Comprenez-vous?

Но СПД
Физлицо

У Вас вопрос по ФЛП или физлицу?

У меня пока к Вам вопросов нет вообще, просто отвечаю на комментарий выше. Но вполне возможно, что вопросы появятся в дальнейшем.

Я в курсе. Но эти петли затратны и хлопотны.
К то к и был вопрос. Может ли СПД взять и открыть счет за границей и заплатить налоги в Украине. Не заводя в нее денег больше чем нужно для оплаты налога.

Может ли СПД взять и открыть счет за границей и заплатить налоги в Украине.

Да, может.

спрашиваем дальше.
заплатить он это должен в гривне переведя деньги на личный счет ? тогда возникнет вопрос по налогу на доход физлиц )
а картой заплатить налоги пока еще вроде бы нельзя прям на сайте налоговой.))

тогда возникнет вопрос по налогу на доход физлиц )

Налог на доход физлиц, при перечислении со своего предпринимательского счета? Нет, не нужно будет)

Да. Вы можете написать нам в телеграм, описав весь Ваш кейс со списком конкретных вопросов. Будем рады помочь в решении вопросов по Вашему индивидуальному кейсу.

заводя деньги только на оплату налогов в Украину?

Но, к слову, в Германии с 2018 года фактически такая же ситуация. Налоговая без всякого спец-разрешения имеет возможность видеть все на твоих банковских счетах. Это скорее мировой тренд.

Предлагаю утешаться самыми низкими налогами в IT

В Германии налогового инспектора можно привлечь к суду за превышение полномочий хотя бы в теории.

В теории, можно привлечь и доктора и адвоката и кого угодно. А в реальности — нет. Правоохранительная система четко реагирует только на случаи связанные с насилием. Могут еще с усердием взяться за грабеж, квартирную кражу, угон. А вот то, что он незаконно посмотрел твои данные ты даже не сможешь доказать, что это имело место.

Ну так а у нас даже теоретического метода нет. Да он даже нагоняй от начальства не получит.

Теоретические методы в Украине не хуже, чем в Германии. Просто они не работают.

Нефига. Нету у нас за ошибку служащего наказаний. Просто говорит ошибся и все.

Для таких случаев есть ст. 365 КК.
(на всякий случай напомню, что мы обсуждаем теоретическую возможность сейчас). Что в Германии, что в Украине придется доказывать наличие преступного умысла, а это крайне сложно если тебя не ограбили или обокрали и действительно можно списать на ошибку в большинстве случаев.

Як писав вище, в Польщі приблизно так само. Тому 95% ситуацій (по форумах і знайомих, офіційних цифр не знаю) вирішується полюбовно між підприємцем і податковою. Ніхто не зацікавлений в ескалаціі до прокуратури і судів.

Относительно доверия «по умолчанию», классик очень хорошо написал:

Как доказывают все, рассуждающие об общественной жизни, и как то подтверждается множеством примеров из истории, учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они всегда проявят злобность своей души, едва лишь им представится к тому удобный случай. Если же чьянибудь злобность некоторое время не обнаруживается, то происходит это вследствие каких-то неясных причин, пониманию которых мешает отсутствие опыта; однако ее все равно обнаружит время, называемое отцом всякой истины.

Источник:
Никколо Макиавелли «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»

Вот что касательно злобы пишет Мамардашвили

Что касается злобы, то это связано с неразвитостью общественной материи в стране, связано с инфантилизмом. Запас всего того, что хотело свершиться, стучалось в двери бытия, но «в чертог теней» вернулось, не состоявшись, — это и составляет запас агрессии. Это пороховая бочка. Мы ее увеличиваем, когда не даем пространства тому, что должно исполниться, что должно узнать себя, стать. Такова, например, агрессивность тех молодых людей, которые хотят сейчас воссоздать нити русской традиции (назовем их условно приверженцами русофильской традиции). Многое не свершилось в русской истории, в русской культуре, что законно имело право свершиться. И законное ощущение этого получает уродливые формы, потому что у нас нет мыслительной традиции, чтобы самим отдавать себе ответ в своих состояниях, чтобы ясно помыслить: что же я чувствую? почему я ненавижу? почему страдаю? А когда мы неясно это понимаем, то изобретаем себе воображаемых врагов. Словом, злоба во многом идет от инфантилизма.

вообще конечно тем зебобикам и остальным прима...завшимся к власти читать Маккиавелли «Император» — очень полезная и мудрая книга. но т.к. они читать не умеют и не способны ни к чему кроме как красть и пакостить то о каких высоких материях говорить...

Да, запрет пени на время вакцинации.
Но на него все ложили болт и отключать должников разрешили ОТДЕЛЬНЫМ законом(шоб не отменять свои слова, как при СССР прям).

Интересно узнать о деталях реализации непосредственно от банков

Lightning network отлично работает. Скоро в вашем городе.

Не лучший вариант решения этого вопроса, на мой взгляд.

2-22 сатоши за транзакцию разве плохо?

Дело не в стоимости за транзакцию, а в недоступности для большинства и в недостаточно урегулированной законной базы для ведения этой деятельности.

Да, в этом и прелесть. Бандиты идут куда-то вдаль вместе со своими законами и регуляцией.

Это временно. Читали? — dou.ua/forums/topic/34381 В этом направлении они также делают шаги. Поэтому, в любом случае, не считаю это лучшим вариантом. На мой взгляд, лучшее решение данного вопроса — это открытие счетов в иностранных юрисдикциях.

Вы просто не видите много нюансов.
Приватность:
1) Ну откроете вы счет в иностранной юрисдикции, и дальше что? Есть FATCA. Есть CRS. Не сегодня так в сентябре 2023 сольют нашей налоговой.

www.kmu.gov.ua/...​ovadzhennya-crs-standartu

Цензура:
1) Напишете на форуме что не согласны с тем что мужчина не может родить ребенка или любое неможное утверждение, и ваши счета позакрывают. Думаете я преувеличиваю? Например вот генералу, бывшему советнику Трампа закрыли счет из за «репутационного риска».

www.citizensjournal.us/...​65-0-gqNtZGzNAmWjcnBszQhl

2) Сделаете перевод из другой страны — вопрос, откуда деньги?

ubr.ua/...​redstv-chto-delat-3891728

Вы просто не видите много нюансов.
Приватность:
1) Ну откроете вы счет в иностранной юрисдикции, и дальше что? Есть FATCA. Есть CRS. Не сегодня так в сентябре 2023 сольют нашей налоговой.

www.kmu.gov.ua/...​ovadzhennya-crs-standartu

Думаю, вы ошибочно делаете такие выводы ;) Я об этом знаю очень хорошо )) - dou.ua/forums/topic/31853 Вы не поняли о чем я говорю. Речь не о сокрытии дохода, а об открытии счетов, полученный доход на которые будет также декларироваться и оплачиваться налог — 5%. Все абсолютно законно. Я ЗА законность, и в то же время, главное — ЗА безопасность человека.

т.е. можно быть уверенным, что счет в ино-банке не заблокируют так легко, как украинский и после начала работы CRS?

CRS же вообще не про блокировку.

В этой цепочке взаимосвязи нет.) CRS — это мировой стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Гарантией в этом случае является своевременное предоставление необходимых документов в банк и в последствии поступление денежных средств на счет в банке исключительно в соответствии с этими документами.

CRS — это мировой стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах

Это я понимаю. Но мы же живем в нашей стране... И вот например такой сценарий:
Украинская ДФС получила сведения о доходах какого-то чела в богатой стране и разумеется виден факт, что он эти деньги в неньку не прислал, хотя и налоги заплатил исправно. И вот лежат себе эти «богатства» на иностранном счете и соблазняют чинуш прижать этого «жадину» и отнять «свою долю». Поскольку страна известна и возможно даже банк, где деньги лежат, могут ли жадные ручки сделать попытку дотянуться до денег? Например с помощью доступных им инструментов давления? И как поведет себя при этом иностранный банк? Так же как наши? Которые теперь обязаны законом блокировать счет — о чем этот пост и повествует.

Наши банки блокируют счета в ограниченном количестве случаев, а не по хотению левой задней пятки прохожего с Пикадили сёкус.

В сферической-в-вакууме стране свои законы и украинская налоговая, и даже украинский суд — не входят в список лиц уполномоченных накладывать арест или какие-то иные ограничения на счета в банках этой страны.

Налоги уплачены — всё, полномочия налоговой на этом закончены. Даже в украинском банке заблокировать деньги которые

соблазняют чинуш прижать этого «жадину» и отнять "свою долю"

налоговая не может.

ну тогда открытие счета в иностранном банке выглядит вполне привлекательно.
Только страны, что предлагает Наталья — Грузия и Кипр — немного вызывают сомнения.

Добрый день! Это не весь перечень). Я указала наиболее востребованные. В перспективе еще — Португалия. Думаю, этот вариант будет также очень интересен.

Он непросто неплох, он из коробки лучше чем бентховент с лайтинг костылями которые поддерживаются далеко не везде и не всеми. Ведь кошелёк открывается не для того чтобы гонять по лайтингу между своими супер-пупер современными кошельками.

Очень печальная новость.
Учитывая все возрастающий поток инцидентов, где в криминале в виде вымогательства и так далее участвуют именно сотрудники соловых структур ... есть о чем подумать

Я вообще с трудом могу припомнить кейс, когда преступная группа работала бы без участия нынешних или бывших.

Так у нас криминал в той или иной мере во власти с 1917, а потом и с 1991 года, особенно это все развело буйным цветом во времена Кучмы.

Тут вопрос скорее к коммерческим банкам. Какие из них защищают интересы своих клиентов и банковскую тайну.

А до 1917 не кримінал, значить.

Большевики — это террористы и криминал в чистом виде. Сейчас при власти их внуки и правнуки, нео-большевики. У них нет идеологии (они наденут на себя любые партийные наряды, легко меняют 3-4 партии, лозунги), их интересуют только личные интересы (власть, деньги, слава), закрепленные навеки на законодательном уровне.

Какая идеология или принципы у зеленых, порошенок, тимошенок, регионалов, голосят или ляшковцев? Да ее нет и уже давно. Все это группировки по отстаиванию сугубо частных интересов.

Пролетариат в 1917-1939 годах был лишь ресурсом, расходным материалом для достижения целей. В 1991 году бывшие большевики быстро переобулись и стали демократами, социал-демократами, теперь они переобуваются в евро-консерваторов и традиционалистов-монархистов, всех обзывая леваками.

Вот видите персонажа, который обзывает кого-то «леваком» — 90%, что это действующий нео-большевик (НКВД, КГБ, ФСБ).

В принципе все, кто сейчас будут топить за возобновление монархий в Европе и в мире, это указание на бывших большевиков-интернационалистов и их родственников (внуков-правнуков).

Раньше они разрушали монархии, а теперь сами хотят установить свою монархию, но уже состоящую из своих.

Зеленский (Путин, Лукашенко) ведет себя как монарх, но не как президент.

А до 1917 не кримінал, значить.

Я не питав про те, що було після 1917.

Для прикладу можете познайомитись з біографією та принципами діяльності Столипіна та Сталіна — це різні полюси людського буття.

Всі тогочасні монархії потроху перетворювались на конституційні монархії з парламентами, урядами. Ті монархи були доволі освіченими людьми і самі відходили від влади. Більшовики та їм подібні — це ті, що кігтями приклеєні до влади.

Аби Зеленський або члени з його команди були достойним людьми, вони би давно подали у відставку за власним бажанням. Але вони навіть планують йти на 2-й термін.

Аби Зеленський або члени з його команди були достойним людьми, вони би давно подали у відставку за власним бажанням. Але вони навіть планують йти на 2-й термін.

а навіщо?! стадо дебіло-баранів платить і його можна стригти далі... Щось я ніколи не бачив щоб вівчар їшов коли є отара ....

а навіщо?! стадо дебіло-баранів платить

Скажем так, это в их же интересах. Цивилизованная и нормальная жизнь — это в интересах любого здравомыслящего человека.

Никогда не понимал прикола быть главным среди дебилов-баранов. Это явно какое-то отклонение того, кто самоутверждается на фоне дебилов и баранов.

Нет, у них другие интересы. Вы правильно описали что есть нормой и неприйнятно для здравомыслящего но они такими не являются. Страшно то кто их привел к этим должностям и кто их терпит. Не помню уже источник но щапомнились цЫферЫ -если в обществе 3+% инт. То такое общество начинает жить по правилам и законам интеллигенции. По оф. Статистике в Украине было меньше .7% на 2012 год. Собственно все подтверждается.

А быть главным среди стада это с точки зрения медицины есть отклонение и извращение.

Из моих личных наблюдений, современные правящие элиты в Украине довольно примитивны в понимании зачем быть адекватными, здравомыслящими и цивилизованными. Ответ прост — для реального счастья их детей и внуков.

Если верить закону физики (по сути это закон бытия), закону сохранения энергии — энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы в другую.

А если применить данный принцип перехода энергии в мета-физике?

Что это означает для правящих элит. Вот допустим какой-то чиновник, министр или депутат или его инновационная жена сознательно (это важно) сделал несчастными и бедными своих подчиненных или избирателей, используя цинизм, лицемерие, ложь. Попросту обворовали / кинули других людей.

Это определенная энергия зла, она консервируется и обязательно куда-то переходит. А знаете куда эта законсервированная энергия переходит чаще всего? В детей этого чиновника, депутата, министра.

Вот представьте каково это, если всю жизнь дети не могут (по-)чувствовать, что такое счастье, что такое красота, что такое самодостаточность (гармония), что такое любовь, что такое искренность. Все то, что уничтожали и разрушали их родители годами.

Как вам наказание — никогда в жизни не испытать чувство любви или искренности?

Именно дети и будущие поколения отгребают за подвиги родителей, так как они есть продолжением. Надо быть очень сильной личностью, чтобы справиться с наследством не только материальным, но и той метафизической энергией, которую накопили в своих аккумуляторах «доблестные» родители.

Циркуляция энергии в метафизическом измерении тоже существует.

Сделал гадость — в душе радость (ц) девиз
Знаете, давненько общался с _адекватным_ (относительно других) жителей конче заспы, ао поводу того что они сделали с Днепром. Так вот ответ был в духе: та мне по... Что детям останется.
Вы правильно все написали но жаль что им все равно на это все и т.к. это люди маломоральные и малодуховные то производят таких же и деградация «властных элит» идет и дальше.

Нигилизм и пофигизм — это же то, что транслирует сам президент со своей «какая разница».

Мы живы в той мере в какой оживляем других...и если получится оживить хотя бы 10% из Кончи-Заспы уже будет норм. А больше и ненужно.

В примитивном и слаборазвитом обществе все склоны копировать, воровать или забирать чужое, хотя сейчас это называет венчурные инвестиции, а не творить свое и создавать что-то действительно уникальное.

Человек же вырастает только из личных усилий, опыта и риска.

Полностью поддерживаю!

если в обществе 3+% инт. То такое общество начинает жить по правилам и законам интеллигенции.

как же так?
а все выши, в них преподы и выпускники — это разве не интеллигенция,

Ты, видимо, давно уже выпустился и забыл про наши ВУЗы как страшный сон.

Никогда не понимал прикола быть главным среди дебилов-баранов.

потому ты и не президент

потроху

в 1359 році чорна чума вбила половину європи, і місцеві кріпаки фізично не могли годувати місцевих феодалів. Вони прийшли до феодала і сказали що їм пох№%, феодал їх вб’є або чорна чума, але працювати 7/7 вони на Шарля Бургундського більше не будуть, вбивай або шукай собі нових селян он у тій ямі зі скелетами! Шарлю Бургундському фізично не залишалося вибору крім як дати можливість селянам два дні на тиждень працювати на себе. За ці два дні на тиждень селяни почали вчитися і з цього почалося Відродження.

Коли чорна чума прийшла в Росію — вона вбила пару сіл, бо коли носій чуми з Нижнього Кукуева йшов до Верхнього Кукуева — по дорозі він просто здихав не дійшовши два дні до Верхнього Кукуева. Своєю смертоносністю чума практично обнулила свій, типу, позитивний ефект на суспільство.

Те, що ти говориш — «потроху» -, це ЕФЕКТ СТОЛІТЬ ЕВОЛЮЦІЇ СУСПІЛЬСТВА. Не «ну шо, давайте потроху будемо рухатись в сторону конституційної монархії», а роками ходити по містах і селах і вчити як не боятися пана, створювати профспілки, цеха організовувати, торгівлю переводити під себе, освіту розвивати, царю дорогі подарунки дарувати, вимагати урізання прав Estates, потім États Généraux організовувати, і, вже з готовим суспільством, що хоче і розуміє ЗАКОН і ПРАВО(а не їсти ситніше) — говорити про долю того суспільства.

А там, де розмова до царя не доходила, там був Кромвель, від одного імені якого до цих пір цареносці кривавим поносом під себе ходять і на парламент залупатись бздять.

Потроху — то не те слово для Росії. Потроху воно робилось на Заході. В Росії то робилось ніяк.

В революциях нет никакого толка, если нет революций внутри каждого члена общества. Общество меняется не от революций, а от усилий и взросления каждого члена общества по своей воли и по своему усмотрению в рамках каких формальных договоренностей, которые действуют для всех, и они, эти договоренности, могут быть любые.

В России, как и в Украине, и в современной Европе много патерналистских настроений. А это индикатор недоразвитости обществ и их деградации. Мы живем среди инфантильных дурачков, которые думают, что это круто — быть фейком.

Общество нельзя поменять за 2 дня. За 2 дня можно договориться о новых формальных правилах, по которым будет жить общество. Это можно и реально.

Процесс взросления общества длительный, но надежный механизм цивилизованной жизни.

Обещать поменять что-то быстро на уровне общества — это врать. Так как нужно, чтобы каждый захотел и начал меняться сам, не пеняя на общество, правительство, соседа. Для изменений личности нужны условия персональной свободы и персональной ответственности (серьезности).

Обещать поменять что-то быстро на уровне общества — это врать.

Если вы настроены на серьезный разговор, давайте выведем базу для него. Вы повесть «Щепка» читали?

повесть «Щепка»

тема мне интересна, так что можно будет прочитать.

Если примерно знакомы с происходящим в 37 и знаете, хотя бы, поверхностно об индустриализации и приготовлениях СССР к большой войне, то, после Щепки, сможем обсудить вот это

поменять что-то быстро

Я, например, считаю, что это был единственный(и правильный) вариант для государства догнать отставание в политическом развитии. Но, без звена террора «до НЭПа», обсуждать будет сложновато.

Еще раз перечитал ваш большой комментарий и пытаюсь понять ваш посыл.

Можете сформулировать в 3-4 пунктах ваш рецепт для украинского / российского / белорусского / пост-советского общества в плане его развития и роста.

Комментарий был без рецептов. Я говорил о том, что на России, в отличии от Запада, никаких движений в сторону конституционной монархии не было. Февральская была переворотом, но там все было без конституционной монархии по определению. Единственным шансом догнать запад с российской моделью развития была, как раз, революция и ею, примерно до 38-39 года, воспользовались на 100%. Дальше все пошло вразнос, потому что
а) другие тоже правильно воспользовались своими возможностями
б) свои оказались с гнильцой и доработать изменения до конца не получилось.
Не помогла даже ядерная бомба, потому что, к вящему удивлению, генетических рабов оказалось очень трудно научить подгонять управляющий контур к вечно усложняющейся обстановке. «Русские всегда готовятся к прошлой войне» — слышали такое?

Далее, нам придется разделить украинское и белорусско-российское по причине того, что у нас, в Украине, революция уже произошла. Люди заплатили кровью за возможность достойно жить. Поэтому никаких рецепт для дальнейших действий писать не нужно, все уже придумано до нас поляками, другое дело, что и у нас додавить изменения до конца не получится. Потому что наши люди, внезапно, хотят сытно есть и инфантильно жить, а объяснить им, почему они тупые дятлы без мозгов, желающих нет.

Единственным шансом догнать запад с российской моделью развития была, как раз, революция

В принципе у нас существенно (кардинально) разное видение истории. Так что обмен комментариями — это нормально, каждый сторонний читатель сделает для себя вывод, что ему ближе.

А про «догнать запад» — с моей точки зрения, это печальное клише классической системы образования.

Не вижу никакого противостояния с Западом. То что показывают в официальных СМИ и пишут в официальных учебниках по истории во многом — отборное вранье в плане интерпретаций и пояснений.

Честно не вижу никакого противостояния с западом.

Дело не в противостоянии, дело в отставании в развитии гражданского общества и в несоизмеримом различии отношения элит к формированию оного. Именно поэтому такие «элиты» подлежали уничтожению, что и было успешно сделано задолго до 37. «Как же хочется жить» — отличная фраза из щепки, которая служит

И, если бы, у нас в 1991 компартию запретили, а членство в ней приравняли к поражению в правах пропорционально стажу и должности, то все, может быть, было бы по-другому. А так — 30 лет это говно нам рассказывает, как оно за народ переживает. И смену себе такую же подбирает.

Отставание это не экономическо-технологическое, я вообще не представляю, как можно отстать при открытых рынках. Отставание — оно в головах. Причем, как в бошках «простого нариду», которые просто хочет низкий курс доллара и тарифы еще ниже, так и инфантилов-смузихлебов, которые уверены, что нам не нужна ни армия, ни мова, ни вера, потому что им, инфантилам-смузихлебам, это не нужно, а раз им не нужно — то и никому не нужно.

дело в отставании в развитии гражданского общества

Неужели Сталин, Троцкий, Дзержинский, Берия, Хрущев, Брежнев, Андропов — это те личности, которым удалось развить общество?

Вообще не понимаю, как можно развить человека в состояния системного страха, дикости и несвободы?

У меня бабушка 1939 года, с 1946 года полная сирота. Так вот где-то в 1950 году получила суровой выговор от директора школы за празднование рождества и получение сладостей.

В принципе если бы не родственники, неизвестно что было бы с моей бабушкой. В чем «развитие» такого общества — остается загадкой.

Как можно развить общество убивая, грабя и разоряя мелких фермеров, предпринимателей, лишая их всего имущества, и загоняя силой людей в колхозы?

А главное, если они развили, по вашим словам, советское общество — чего же это общество в 1991 году стояло в километровой очереди в московский МакДональдс, чего же оно развалилось как прогнивший забор из камыша?

Получается 70 лет развития «благодаря великой революции» не дали результат?

Неужели Сталин, Троцкий, Дзержинский, Берия, Хрущев, Брежнев, Андропов — это те личности, которым удалось развить общество?

Как вы вообще вот этот текст воспринимаете:

ею, примерно до 38-39 года, воспользовались на 100%. Дальше все пошло вразнос, потому что

Вы понимаете, что из вашего списка нужно вычеркнуть половину? И остаются

Сталин, Троцкий, Дзержинский, Берия

Теперь давайте разберем тезисы:

Вообще не понимаю, как можно развить человека в состояния системного страха, дикости и несвободы.

Мы говорим не о развитии человека, а о развитии гражданского общества, что не тождественно. Не об университетском образовании, а о среднем — о школах, которые в РИ, вроде, были и было их много, но уровень среднего образования был ниже нижнего. Не об элитных воинских частях и потомственных дворянах, которым было не по рангу лежать в грязи и которые сотнями шли с шашкой на пулеметы, а о банального пехоте и уровне взаимодействия между частями. Не об царском дворе, а вот об этом — imgur.com/waufF6h

Как можно развить общество убивая, грабя и разоряя мелких фермеров, предпринимателей и загоняя силой людей в колхозы?

Управляющий контур. Государству и обществу макдональдс гораздо выгоднее мелких трактиров вдоль дорог. У предпринимателей(НЭП), как и царей, было очень много времени для того, чтобы сконфигурировать общество под стремительно изменяющуюся обстановку. Но, все, что у них было, это

Государственный банк, открыто через маклеров бравший взятки у других правительственных учреждений, нуждавшихся в получении денег по ассигновкам.
Исаев Л. Письма о тактике // Заря. 1922. № 5. 1 августа. С. 138.

как в продолжение царского

Инженер Александров в
компании с начальником нижегородского отделения Казанского округа министерства путей сообщения
Шнакенбургом и с шестью, привлеченными к делу, подрядчиками в течение трех лет (1893-1895)
«сооружал» для себя и других тысячные капиталы, представляя в казну счета, ведомости,
акты освидетельствования и проч. на никогда не существовавшие работы и поставки. Фиктивны были не
только работы, но и сами подрядчики: простой писец подписывался за подрядчика! Какую сумму хапнула вся
братия, можно судить по следующему. Инженер Александров представил счетов (от попавших на скамью
подсудимых «подрядчиков») на двести с лишком тысяч рублей, а в этих счетах, например, вместо 400 рублей
действительного расхода ставили 4400 руб. Инженер Александров, по показанию одного свидетеля, прокучивал
то с девицами, то со своим непосредственным начальством, путейскими инженерами, рублей по 50-80 в один обед.
А главное, если они развили, по вашим словам, советское общество — чего же это общество в 1991 году стояло в километровой очереди в московский МакДональдс, чего же оно развалилось как прогнивший забор из камыша?

Потому что «русские всегда готовятся к прошедшей войне».

Разговор у нас получается несерьезный какой-то, наверное, потому, что вы наваливаете несвязанные вопросы скопом. Попробуйте либо уменьшить количество вопросов, либо увеличить связность.

Тут вопрос скорее к коммерческим банкам. Какие из них защищают интересы своих клиентов и банковскую тайну.

Вы думаете коммерческие банки не будут выполнять основной закон их деятельности? Очень сомневаюсь.

Думаю, что в Украине основной закон не выполняют как президенты / министры, так и рядовые граждане. Банки конечно более внимательны, но их у них существуют различные практики деятельности в Украине.

Той касте сожно не выполнять, законы они придумывают для пересічних громадян

Какие из них защищают интересы своих клиентов и банковскую тайну.

Вопрос защиты клиента у нас по сути никак не поощряется.
Если банки могут пропасть в любой момент, то чаще всего им и их сотрудникам ничего не будет — за такие «мелочи» как «ой я потеряла я Ваши документы, придите снова», «я выдала 20 кредитов на поддельные документы и теперь СБ банка а потом коллекторы будут мучить ни в чем неповинных людей» или «ой кассир за 7т. гривен оклада сказала YYY, что этот (паспортные данные) снял сегодня 100 кусков бакинских» ... сами понимаете.

С коллекторами нужно уметь говорить, они кроме психо-прессинга ничего и не могут «в рамках закона». И нужно не вестись а в ответ на их дич, заганять им какую-то абсолютно свою тему, так что бы было самому весело от этого.

Какие из них защищают интересы своих клиентов и банковскую тайну.

так, а как им защищать, если это теперь законом запрещено?

Робите, блін, прозорість — так робіть її нормально! Якщо якийсь майор Іванов цікавиться моїми рахунками БЕЗ відкритого кримінального провадження чи рішення суду — будь ласка, повідомте мене про цю його дію негайно. Прозорість має бути в обидва боки.

Если преступник, то должно быть уголовное дело и менять ничего не надо.

Прозорість має бути в обидва боки

Деклараций мало?

А когда это начинает работать?

операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу

То тепер криміналітет в погонах буде знати де ви орендуєте квартиру, якщо платите за комунальні послуги.
Або в якій з квартир живете.

не завжди :)

Власне готівка — це перше, що на черзі до запланованого зникнення, бо готівка дає певну свободу економічних відносин навіть в умовах тоталітарних держав.

А от безготівкові операції набагато легше монопольно контролювати.

якщо комусь цікаво в чому проблема — це дуже небезпечно. Вже не один випадок був коли знайомих грабували після операцій з банківськими рахунками. Банки і люди різні а результат один: зняття суми в банку для переказу на інший рахунок, або на ремонт = пограбування дому через 1-2 дні. В поліції результау 0, ну це очевидно. Це не жарти, всі операції і рахунки мають бути закритими, ніяких звітів без судових постанов не має бути. Весь доступ до фінансових даних має проходити аудит, і якщо будь-який зв’язок між злочинами і перевіркою рахунків — має за фактом відкриватись провадження на перевіряючого.

у меня так года так в 2005-м знакомый попал. Банковские работничики слили криминалу, что он получает довольно крупные суммы «оттуда» и те начали его прессовать «по взрослому» ... свалил из страны

І все ж, грабували чи обкрадали?

Если ФОП, то налоговая видит и ФОП счета и ФЛП счета (если при открытии счета в банке ставилась галка что вы ФОП)
Т.е. может быть источником информации
Сотрудники в банке тоже могут слить

Нет, когда вы становитесь ФОП ваши рахунки попадают на учет, о чем вам налоговая присылает письмо с эл.подписью, кстати. С задержкой, да, порядка двух месяцев(ну или квартально, не вкурсе).

У меня тоже нету. Но если спрашивать уведомления(за меня это делает таксер), то в списке есть «взято на облик».

Відкрита база ФОП + доступ до банківських рахунків = закриття ФОП + винагорода в конвертах

Публичная база ФЛП/контракторов это довольно распространенная(повсеместная?) практика.
Например, в Великобритании все эти данные гуглятся, так же как в Украине.

Ану, хто тут мамкин олігарх?

То есть получается любой %силовик% сможет точно узнать сколько лежит на счетах просто позвонив в банк? Замечательно, просто прекрасно. Предвкушаю сезон прогулок в лесопосадку.

То есть по сути остается выводить деньги со счетов просто ради личной безопасности тушки.

любой %силовик%

Любой желающий)

выводить деньги со счетов

В нал? Крипту? Металл?

Куда кому милее. Есть еще вариант за пределы юрисдикции «любого желающего».
В принципе, года с 19го вроде иметь счет в зарубежном банке стало меньшим гемором.

Ровно до того момента, пока Украина не подключится к системе автоматического обмена информацией о счетах персон за рубежом. Уже сейчас это работает, но в одну сторону. И чем больше мы будем интегрироваться в цивилизованный мир, тем быстрее этот момент наступит.

Подозреваю, что к тому моменту, как подключится, подобные прекрасные решения и законы окончательно перевесят все недостатки трактора куда-то, где услуга терморектального криптоанализа не оплачивается моими же налогами.

А смысл? В той локации ведь уже действуют подобные решения и законы.

Какой вариант с твоей точки зрения? Ничего не делать? Абы чего не вышло? Я понимаю, что подобный взгляд на вещи у народа в этой локации взращивали столетиями, но пора уже сделать усилия над собой и потихоньку вытягивать самих себя за косу из болота в цивилизованный мир )))

Да, у нас есть «нюанс»: необходимо принять достаточные меры к тому, чтобы «терморектальный криптоанализ» по отношению к нам был неэффективен и трудозатратен.

В той локации ведь уже действуют подобные решения и законы

применительно к соответствующим госорганам, но никак не частным нотариусам
да и карманных судей и прочих, прикормленных, в тех локациях, нет в таких количествах, как здесь

Какой вариант с твоей точки зрения? Ничего не делать? Абы чего не вышло?

Сам спросил, сам ответил.

потихоньку вытягивать самих себя за косу из болота в цивилизованный мир

Вот этим и собираюсь заниматься несмотря на то, что

В той локации ведь уже действуют подобные решения и законы.

Или ты про какую-то нецивилизованную локацию говорил?

У тебя какие-то конкретные идеи? Или это так посамоутверждаться за мой счет?

В Европі (говорю про Польщу) без рішеня суду + податкової твоїх рахунків не можуть перевіряти. Є внутрішні банківскі аудити, якщо вони детектять аномалію — потім дані ідуть в податкову і прокуратуру.
Без рішення суду можуть заблокувати рахунок лише приватного підприємця, але не приватної особи. Ще не чув, що ІТ так перевіряли, це більше для махінаторів с ПДВ.
Тому інтеграціі потрібна, щоб товарищь майор не мав соблазну подивитися скільки грошей на рахунку підприємця.

Насколько я знаю, в Польше на самом высоком уровне декларируется и реализуется политика разумности/открытости/легкости в отношении бизнеса. Поэтому такие кейсы как «проверка товарищем майором счетов по внутреннему убеждению» если и работает, то дальше «товарища майора» не уходит. Согласен, нам с Польши можно и нужно брать пример в этом отношении.

Отдельная тема — FATF. Насколько я знаю, Банки мозг съедят ложкой, если не будет подтверждения легальности источников средств. И никакие декларации правительства не помогут, эти требования едины для современных развитых стран.

А у нас не хватает предохранителей от «товарищей майоров». Согласен, с этим надо что-то думать. Иначе весь позитив от движения к цивилизационным правилам ведения бизнеса сойдет на нет из-за чудаков на другую букву в проверяющих органах.

Для підприемства (одноособова фірма теж рахується) має бути окремий рахунок. Плюс окремий рахунок(унікальний на базі NIP) для податків і соц платежів — це вже генериться автоматично, коли відкриваєш фірму. То, що приходить до тебе бачить тільки банк. То, що ти платиш — бачать в податковій і моніторять, чи вплати покриваються з налоговою декларацією.
Тому майор іде лісом, його без рішення суду чи звернення з прокуратури ніхто не пустить. В більшості випадків справи вирішуються між податковою і підприємцем без ескалації вище.

То есть, в Польше нет никаких предохранителей от того, что я могу задекларировать меньше, чем поступает на счета? Не верю )))

Не знаю нюансів як там аудити на рівні банк/податкова працюють, але приклад з життя.
Пішли на пиво і Толік заплатив за всіх 800зл (200$). Наступного дня всі скинулися Толіку по 150зл, а так як всі друзі теж ФОПи, то гроші «випадково» пішли на ФОП рахунок. І Толік має 650 незадекларованих злотих, які впали на фірмовий рахунок, але які дефакто були використані в приватних цілях.
І тепер питання — чи буде банківский аудит? 650 це багато чи мало? В практиці ще не чув, щоб аж так детально перевіряли, принаймні в Кракові, принаймні серед моїх знайомих.

нет , читай закон. по запросу. Это скорее всего будет какая то бумага...

По письму-запросу, которое написать не составляет абсолютно никакой трудности.

«Просто» на словах, на деле все не так тривиально.
Любое решение и любое действие чиновника должно быть обоснованно в рамках законодательства. Многие законы предоставляют определенную свободу трактования самим чиновникам, это и создает возможности для неправомерной выгоды (т.е. коррупции).
Однако, это не освобождает чиновников от обязанности обосновывать свои решения и действия. Кроме того, есть еще 100500 подзаконных нормативных актов, постановлений, порядков, инструкций и т.д. и т.п., которые чиновники обязаны соблюдать.
При этом все решения и действия чиновников полностью документируются и фиксируются, а как известно «рукописи не горят».
ИМХО, новость звучит «страшно», но радикально ничего не меняет — просто немного упрощает и ускоряет процедуру получения информации тем, кто имеет такое право и сейчас.

Смайлик «поржал».
Для того что бы описанная Вами замечательная конструкция работала, нужна возможность привлечь чиновников и прочих государевых людей к ответственности не потратив на это годы. Нужно ли объяснять что представляют собой суды в нашей стране?

Мы обсуждаем не ответственность (или безответственность) чиновников, а то, как работает эта машина — бюрократический аппарат.
«Нормальным» людям снаружи это совершенно не видно и непонятно, если они с этим не знакомы.
Вы можете себе представить, что в вашем автомобиле какая-нибудь шестеренка вдруг «решит» крутиться так, как ей хочется?
Или один из поршней в цилиндрах будет двигаться не в такт?
Даже в самой старой ржавой развалюхе, если она еще на ходу и может ехать, тысячи деталей работают более-менее согласованно.
Иначе машина никуда не едет.
Таким же образом существует и действует чиновничья бюрократия.

Ещё раз. Теоретически Вы совершенно верно всё описываете. И, если продолжить аналогию с автомобилем, когда у меня шестеренка начинает крутиться не так как нужно, я еду к механику где шестеренку меняют на исправную, а неисправная оказывается в мусорном баке.
Я же говорю о том, что практически заставить бюрократический аппарат работать по закону очень сложно если аппарат в этом не заинтересован. Вот яркий пример: Рух опору капітуляції подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР через державну зраду у справі «вагнергейту». Если вкратце, трое граждан в полном соответствии с законом подают заявление о совершении преступления по ст. 111. Бюрократический аппарат в ответ просто ничего не делает. И это с учётом юридической поддержки и какой-никакой медийности дела.

По вашему примеру нужно не новости читать, а изучать материалы дела, в том числе решение суда, которое упоминается.
Можете быть уверены, что и в данном случае ДБР «бездействует» в полном соответствии с Законом (в своей трактовке, разумеется).

Форма запроса на усмотрение НБУ.
Читал я закон.
Но есть разница между решением суда при открытом криминальном деле и просто отправкой условного эмейла в банк?

А тем, кто занимался предпринимательской деятельностью без открытия ФЛП — незамедлительно зарегистрировать ФЛП для своей деятельности.

А хто був ФОП, задумавтись над переносом діяльності в Грузію чи в іншу розвинену країну.

Зелібобери, ви молодці — зробили це разом!

А хто був ФОП, задумавтись над переносом діяльності в Грузію чи в іншу
розвинену країну

 Не вижу взаимосвязи. Если у ФЛП ведётся правильно учёт, ему не о чем волноваться.

Нема про що хвилюватись, коли є банківська таємниця. В мене от нема бажання перетворювать свій рахунок в проходний двір для держслужбовців. А то ще продадуть інформацію кому не треба, і що робити?

В мене от нема бажання перетворювать свій рахунок в проходний двір
для держслужбовців.

Тут согласна с Вами.

хорошо жить в розовом вакууме и верить что сотрудники банка которые получают по 3 копейки абсолютно честные и ни разу в жизни не были операторами пробива и прочих сливных схемок :D

Саме тому чим менше коло осіб що мають доступ до мого рахунку — тим краще. Також, не ставте в однин ряд податкову, силовиків та співробітника банку якому запропонували підзаробить (а запропонували ймовірно ті ж самі силовики чи податкова, кек).

Хм
Как много людей знает что у меня на счету
А это точно банковская «тайна»?

На данный момент, главное отличие — раньше правоохранительные органы могли делать запрос о наличии счетов, движениях денежных средств по счету физического лица только в рамках уголовного дела. А сейчас — просто написав письмо-запрос в банк. Никакого основания для этого теперь не нужно.

На мій погляд, це — неправильна прозорість, занадто.

Т.е. условный «майор Петренко» может просто так «под настроение» взять и написать письмо-запрос в банк на получение информации о счетах любого человека?
Вы это серьезно?

Личное мнение здесь ни при чем. Это прописано в законе. Только факты.

сообщите хотя бы один факт

В сообщении вы приводите фрагмент текста Закона.
Под фактом я имею в виду реальный случай безосновательного применения нормы Закона неким чиновником в отношении «случайного» лица.
Домыслы и предположения фактами не являются.
Норма Закона сама по себе никаких «угроз» никому не несет.
Все будет зависеть от практики правоприменения этой нормы и того, как на это будут реагировать все участники процесса — законодатели, уполномоченные органы, банки, собственники счетов и т.д.

Домыслы и предположения фактами не являются.

На данный момент, факт — изменения в Законе.

Норма Закона сама по себе никаких «угроз» никому не несет.

Интересно, это как?)
Изучите эту статью до этих изменений, сравните с этим вариантом, и тогда делайте выводы.

Підписатись на коментарі