Python conf in Kharkiv, Nov 16 with Intel, Elastic engineering leaders. Prices go up 21.10
Yuzhnoye SDO

Dmitriy Zhadenov

Yuzhnoye SDO

О себе

Obtaining position of Java backend/fullstack developer