Innovation Manager – CoreTeka

Inna Zhyvaga

Innovation Manager – CoreTeka