Python conf in Kharkiv, Nov 16 with Intel, Elastic engineering leaders. Prices go up 21.10
D̫̬͍a͔̻̲t͈͙̤a̡̫̹ ̰̗̻S͚̭̮c͍̜͓i̡͕͜e̢̲̜ṋ̨̘ṯ̳͔i̩̱̝s͚͓͇ṱ̟͇ в зоопарке

Lyova Zi

D̫̬͍a͔̻̲t͈͙̤a̡̫̹ ̰̗̻S͚̭̮c͍̜͓i̡͕͜e̢̲̜ṋ̨̘ṯ̳͔i̩̱̝s͚͓͇ṱ̟͇ в зоопарке