Senior Lecturer, Department of IT в Zaporizhzhya National University

Vadim Maslennikov

Senior Lecturer, Department of IT в Zaporizhzhya National University