Master в National Technical University of Ukraine 'Kyiv Polytechnic Institute'​

Vlad Kholodov

Master в National Technical University of Ukraine 'Kyiv Polytechnic Institute'​