Master в Taras Shevchenko National University of Kyiv